Aludiranje i aludirati (aluzija)

Aludiraje po definiciji označava nabacivanje aluzije, pravljenje i stvaranje aluzije (na nekog ili nešto), a u svakodnevnom govoru i tumačenju ovog pojma, podrazumeva se, žargonski rečeno: “da osoba govori jedno, a radi nešto sasvim drugo”. U svom korenu, glagol “aludirati” sadrži latinsku reč – alludere, koja u prevodu znači – smerati, nišaniti, ciljati (na nekoga ili nešto), dok pomenuti glagol u žargonskom govoru označava – rugati se nekome ili nečemu.

Aluzija je reč latinskog porekla (allusio) i predstavlja stilsku figure pomoću koje se na prikriven, odnosno na indirektan način upućuje, odnosno aludira na nekog ili nešto. U neformalnom i širem značenju, aluzija predstavlja kratku izjavu koja na opšti i ležeran način ukazuje na šire značenje teme o kojoj se govori. Aluzija predstavlja i tzv. figuru govora koja se tajno ili indirektno odnosi na neki predmet ili okolnost.

U polju umetnosti, se nailazi na termin – “literarna aluzija”, koja aludiran tekst postavlja u sasvim novi kontekst u kojem preuzima nova značenja. Književna aluzija je u velikoj bliskosti sa parodijom, koja je takođe književna figura. Posmatrajući aluziju u širem i neformalnom kontekstu, ona predstavlja kratku ili kratkoročnu izjavu koja ukazuje na šire značenje. Tradicionalno gledano, aluzija predstavlja književni izraz, uključujući i auzije na filmu ili u vizuelnoj umetnosti.

U literaturi se aluzija koristi za povezivanje koncepata koje čitalac unapred već zna, sa konceptima o kojima se govori i piše u delu. Što se tiče aluzije u poeziji, R. F. Tomasa, u svom delu „Virgil’s Georgics and the art of reference“, razlikuje šest kategorija aluzivnih referenci, koje se primenjuju na šire sfere u kulturi. To su: obične reference, pojedinačne reference, sopstvene reference, korektivnu aluziju, očigledne reference i višestruke reference. Postoji nekoliko načina i puteva na koje aluzija može pomoći piscu, kao na primer i ta da će aluzije pomoći čitaocu da zapamti temu i ukjuči će čitaoca u samu temu, kao i ta da će aluzije dozvoliti piscu da daje primer ili da dobije određenu poentu.


Sponzorisano:

Slične definicije