Akvizicija – šta znači pojam?

Akvizicija (acquisition, engl.) je termin latinskog porekla, nastao od latinske reči acquisition, što u prevodu znači: zarada, tekovina, stečeno dobro, odnosno – nabavljanje, sticanje i slično. Termin akvizicije se najviše upotrebljava u oblasti ekonomije, tačnije u sferi preduzetništva.

Pod akvizicijom se, takođe, može podrazumevati i pribavljanje poslova, u šta spada – prikupljanje porudžbina, oglasa, pretplata i slično. To se sve vrši preko posebno određenih, komercijalno angažovanih osoba, koji se nazivaju – akviziteri, koji mogu biti i privatne fizičke osobe, a tumače se kao neka vrsta – “trgovačkog putnika sa limitiranim ovlašćenjima”.

Akvizicija preduzeća

Akvizicija preduzeća podrazumeva poslovni spoj u kojem se spajaju dve ili više kompanija, u jednu poslovnu jedinicu. Takođe, ukoliko jedno preduzeće kupuje drugo preduzeće i time nad njim stiče kontrolu i vlasništvo, reč je o akviziciji, odnosno o tzv. “target” procesu kupovine. Posmatrajući podelu akvizicije preduzeća prema kategoriji samog oblika, ona može biti prijateljska i neprijateljska.

Prijateljska akvizicija podrazumeva obostranu želju dva ili više preduzeća da izvrše akviziciju, dok neprijateljska akvizicija podrazumeva tzv. napad jednog preduzeća na većinski deo imovine drugog preduzeća. Akvizicija preduzeća je definisana kao deo marketinške funkcije određenog preduzeća, koja je orijentisana na proširenje tržišta roba i usluga i na osnovu toga predstavlja i komercijalnu funkciju preduzeća. U praksi se akvizicija uglavnom koristi u propagandi i izdavaštvu, u prodaji osiguranja i proizvoda koja imaju veću vrednost, i koja se najčešće rade prema narudžbini.

Akvizicija klijenta

Akvizicija klijenta predstavlja mogućnost korisniku da na osnovu postavljenih parametara uradi filtriranje svih preduzeća i otvaranje liste (izveštaja) potencijalnih klijenata akvizicije. Lista (izveštaj) se pravi i sastavlja na osnovu najbitnijih parametara u koja spadaju: standardna klasifikacija delatnosti, administrativna jedinica, nivo prihoda, ostvarena neto dobit i broj zaposlenih. Napravljeni izveštaj daje listu preduzeća prema zadatim parametrima, kao i ostvarenim prihodima. Sam proizvod je namenjen cilju povećanja efikasnosti klijenata, tako što se napori akvizicije usmeravaju na ciljana preduzeća, koja imaju u osnovi imaju za cilj – vlastiti portfolio.


Sponzorisano:

Slične definicije