Agilan i agilnost

Agilan je pridev latinskog porekla, nastao od latinske reči agilis, koja u prevodu znači: brz, okretan, hitar, spretan. Ovaj pojam se koristi kada se želi istaći hitrost i spretnost određene osobe. Takođe, sinonimi pomenutog pojma su i: istrajan, živ, ustalački, pregalački, preduzimljiv, vredan, marljiv, ambiciozan, aktivan, neumoran, odlučan i slično.

Agilnost, u svojstvu imenice označava onoga ko je agilan, preduzimljivost, snalažljivost, okretnost, spretnost i slično.

Ovaj termin se najčešće može čuti na treninzima, kao na primer: „Radite ovu vežbu, ona pojačava vašu agilnost“, „Od sada ćemo trenirati, da bi postali agilni“ i slično. Kada je o sportu reč, agilnost se razlikuje od sporta do sporta, ali svakako je zajednička osobina ta da stavlja u prvi plan sposobnost brzog i efikasnog premeštanja tela u prostoru, pod uslovima naglog zaustavljanja i promene smera kretanja. Faktori koji utiču na agilnost su, pre svega – snaga, brzina, koordinacija pokreta, pokretljivost zglobova, refleksi itd.

U poslovanju, sreće se termin – agilan biznis, koji podrazumeva onaj biznis koji radi prave stvari na ispravan način i brzo. Agilni menadžment ili agilna kompanija predstavlja osobine pokretljivog, brzog i okretnog poslovanja. Agilni proces u poslovanju podrazumeva omogućavanje da se na tržište izbacuje proizvod koji će brzo da se istestira i na osnovu povratnih informacija se dorađuje, zatim se ponovo testira na tržištu, u cikličnim procesima, sve dok se ne dođe do konačnog proizvoda koji zaista radi na tržištu.

U softverskoj industriji agilnost predstavlja opstanak na tržištu, Baziranje softvera koje je agilno se bazira na postepenom pristupu koji se ponavlja. U agilnoj metodologiji, menadžment kompanije stavlja u prvi plan timski rad, komunikaciju i odgovornost, naročito komunikaciju „face to face“ (licem u lice).

Postoje 12 principa agilne metodologije i to su:

 1. Zadovoljstvo klijenata predstavlja najveći prioritet, što se postiže što redovnijom isporukom korisnijeg i kvalitetnijeg softvera,
 2. Prihvatanje zahteva čak i tokom kasne faze razvoja,
 3. Davanje prednosti kraćem vremenskom roku u slučajevima dostave softvera od nekoliko nedelja do nekoliko meseci,
 4. Saradnja menadžera i programera tokom celog projekta,
 5. Stvaranje projekata oko motivisanih pojedinaca,
 6. Razgovor „face to face“,
 7. Radni softver predstavlja primarnu meru napretka,
 8. Održivi razvoj se promoviše pomoću agilnih procesa,
 9. Agilnost pospešuju dobar dizajn i tehnički kvalitet,
 10. Jednostavnost u dovođenju do najvišeg stepena posla,
 11. Samoorganizovani radni timovi i
 12. Efikasni radni timovi.

Sponzorisano:

Slične definicije