Adekvatno

Termin adekvatno vodi poreklo od latinske reči adaequatus što u prevodu znači – odgovarajući, jednak, podudaran, srazmeran. U prenosnom smislu, adekvatno može značiti i – prikladno, primereno, ekvivalentno, podobno, zadovoljavajuće, dolično i slično. Radi se o terminu koji se koristi u bezmalo svim društvenim sferama – u svakodnevnoj komunikaciji među ljudima adekvatno je nešto što odgovara, po osnovnim karakteristikama odnosno svojstvima, onome sa čim se upoređuje.

Adekvatnost u pravnim naukama

U oblasti krivičnog prava sreće se pojam adekvatne uzročnosti, za objašnjenje uzročnosti kao izuzetno bitnog faktora za objašnjenje odnosa između preduzete radnje i nastupele posledice. Po teoriji tzv. adekvatne uzročnosti, uzrok je uslov koji je tipičan, u smislu da po pravilu izaziva određenu posledicu. Drugim rečima da bi, po ovoj teoriji, jedna radnja bila uzrok konkretne posledice, potrebno je da je posledica adekvatna tj. iskustveno podobna da bude proizvedena iz te radnje.

Imajući u vidu tako posmatranu suštinu ove teorije, evidentno je da se ista formuliše u negativnom obliku – konretna posledica se ne može pripisati učiniocu, ukoliko se čini neverovatnim da preduzeta radnja izaziva njeno nastupanje. Iz iznetog proizilazi da striktna primena ove teorije eliminiše atipične slučajeve iako i oni, doduše ređe, mogu biti uzrok nastupanja nastale posledice. Zato teorija adekvatne uzročnosti i služi kao dopunski kriterijum čijom primenom se sužava broj potencijalnih uslova koji se mogu smatrati uzrokom nastale posledice.

Adekvatnost u finansijama

Adekvatnost kapitala je odnos kapitala i aktive banke kojom se iskazuje sposobnost finansijske institucije da apsorbuje gubitke nastale lošim plasmanima. Da bi se isto postiglo, banke su dužne da, u svakom trenutku svog poslovanja, obezbede kapital u visini iznosa utvrđenog odgovarajućim propisima svake države. Takođe, banke su dužne da, radi obezbeđivanja sigurnosti svojih klijenata i stabilnog funkcionisanja, održavaju odnos kapitala i rizične aktive tj. pokazatelj adekvatnosti svog kapitala, na propisanom nivou.

Treba napomenuti i da, u principu, u svim finansijskim sistemima, centralna banka u državi ima pravo da odredi veći pokazatelj adekvatnosti kapitala banke, od istog utvrđenog propisima, pod uslovom da, u postupku kontrole boniteta i zakonitosti poslovanja, utvrdi da je to neophodno radi omogućavanja stabilnog funkcionisanja banke i time obezbeđivanja sigurnosti njenih poverilaca.


Sponzorisano:

Slične definicije